Chủ doanh nghiệp nên phân chia các loại công việc và phân bổ thời gian như sau để quản lý và sử dụng thời gian […]