rclone – rsync for cloud storage

https://rclone.org/ Please follow and like us:

Read more »

Using Jenkins Pipeline parallel stages to build Maven project with different JDKs

https://e.printstacktrace.blog/using-jenkins-pipeline-parallel-stages-to-build-maven-project-with-different-jdks/ Please follow and like us:

Read more »

MỐI QUAN HỆ GIỮA DEEP LEARNING VÀ HÌNH HỌC EUCLID

Khi làm với với DL, chúng ta làm việc nhiều với các tập dữ liệu, cấu trúc dữ liệu dựa trên cơ sở của hình học tuyến tính với không…

Read more »

How to Choose the Best Static Site Generator in 2019 – Snipcart

https://snipcart.com/blog/choose-best-static-site-generator Please follow and like us:

Read more »

Tại sao cần xây dựng lòng trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp? – Getfly CRM

https://getfly.vn/blog/quan-ly-khach-hang/tai-sao-can-xay-dung-long-trung-thanh-cua-khach-hang-doi-voi-doanh-nghiep-n1214.html Please follow and like us:

Read more »

Để bán được hàng, sản phẩm tốt liệu đã đủ? – Getfly CRM

https://getfly.vn/blog/quan-ly-khach-hang/de-ban-duoc-hang-san-pham-tot-lieu-da-du-n1213.html Please follow and like us:

Read more »

Xojo: Xojo for Raspberry Pi

https://www.xojo.com/raspberrypi/ Please follow and like us:

Read more »

Những điều tôi học được từ một kỹ sư phần mềm cao cấp| Neil Kakkar

(Bản dịch từ link gốc https://neilkakkar.com/things-I-learnt-from-a-senior-dev.html) Một năm trước, tôi bắt đầu làm việc toàn thời gian tại Bloomberg. Đó là khi tôi tưởng tượng viết bài này.Tôi tưởng tượng mình có…

Read more »

Kaggle: Your Home for Data Science

kaggle.com Please follow and like us:

Read more »

Build an Elasticsearch Index with Python: Machine Learning Series (Part 1)

https://qbox.io/blog/building-an-elasticsearch-index-with-python Please follow and like us:

Read more »