stuff/README.md at master · psy0rz/stuff · GitHub

https://github.com/psy0rz/stuff/blob/master/zabbix-jobs/README.md Please follow and like us:

Read more »

Những điều tôi học được từ một kỹ sư phần mềm cao cấp| Neil Kakkar

(Bản dịch từ link gốc https://neilkakkar.com/things-I-learnt-from-a-senior-dev.html) Một năm trước, tôi bắt đầu làm việc toàn thời gian tại Bloomberg. Đó là khi tôi tưởng tượng viết bài này.Tôi tưởng tượng mình có…

Read more »

10 hiện trạng góp phần…chết trẻ – Tuổi Trẻ Online

https://tuoitre.vn/10-hien-trang-gop-phan-chet-tre-20190825212726069.htm Please follow and like us:

Read more »

Kaggle: Your Home for Data Science

kaggle.com Please follow and like us:

Read more »

Build an Elasticsearch Index with Python: Machine Learning Series (Part 1)

https://qbox.io/blog/building-an-elasticsearch-index-with-python Please follow and like us:

Read more »

Machine Learning and the Elastic Stack

https://www.slideshare.net/YannCluchey/machine-learning-and-the-elastic-stack Please follow and like us:

Read more »

How To Install Elasticsearch, Logstash, and Kibana (Elastic Stack) on Ubuntu 18.04 | DigitalOcean

https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-elasticsearch-logstash-and-kibana-elastic-stack-on-ubuntu-18-04 Please follow and like us:

Read more »

How to Index Attachments and Files to Elasticsearch

https://qbox.io/blog/index-attachments-files-elasticsearch-mapper Please follow and like us:

Read more »

Doc⚡split

http://documentcloud.github.io/docsplit/ Please follow and like us:

Read more »

Migrating MySQL Data to ElasticSearch Using Logstash – DZone Big Data

https://dzone.com/articles/migrating-mysql-data-to-elasticsearch-using-logsta Please follow and like us:

Read more »